Obchodní podmínky

ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ze dne 22. května 2015

 1. Údaje o prodávajícím:
  • firma: Bc. Leona Jánová
  • sídlo: Velký Grunov 57, Brniště 47129
  • IČO: 875 98 361 
  • Tel: +420 608 829 111
 1. Vymezení vztahu obchodních podmínek ke kupní smlouvě:
  • tyto obchodní podmínky tvoří součást kupní smlouvy
 1. Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
  • prodej medoviny a destilátů
 1. Popis procesu uzavírání smlouvy:
  • kupní smlouvu je možné uzavřít telefonicky, SMS, emailem, na webových stránkách obchodu přes registrační účet nebo bez registrace,
  • kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky
  • je-li předmětem smlouvy i dodávka zboží, přechází nebezpečí škody na věci okamžikem předání k přepravě
  • odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s kompletním zněním Obchodních podmínek platných pro internetový obchod v okamžiku provedení objednávky.
 1. Zrušení objednávky:
  • Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

                                                            I.      zboží je již vyprodané, již se nevyrábí nebo nedodává

                                                            II.      výrazným způsobem se změnila cena

 • V případě, že by taková situace skutečně nastala, se zavazujeme, že Vás budeme neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, a následně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky nebo další).

  Pokud jste již za objednané zboží zálohově zaplatili a výsledná částka za zbývající část objednávky bude nižší než částka celkem zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet do 5 pracovních dnů. V případě, že částka za pozměněnou objednávku bude vyšší než částka zaplacená, bude Vám takto vzniklý rozdíl dán k úhradě.

 1. Údaje o ceně zboží nebo služby včetně všech daní a poplatků,
  • platný ceník zboží je uveden na internetových stránkách
  • slevy nejsou nárokovatelné
  • ceny zahrnují veškeré daně a poplatky (ceny jsou konečné)
 1. Údaje o nákladech na dodání zboží či služby:
  • ke kupní ceně bude přiúčtováno poštovné a balné, je-li součástí objednávky i doprava
  • cena poštovného a balného je 109 Kč
  • cena poštovného je stanovena podle podmínek přepravce
 2. Údaje o nákladech na prostředky komunikace na dálku:
 • hradí kupující sám na vlastní účet
 1. Platební a dodací podmínky:
  • způsob platby: hotově, dobírkou, převodem na účet
  • způsob dodání zboží: osobním převzetím na adrese: Velký Grunov 57, Brnišrě 47129 v otevírací době uvedené na internetových stránkách nebo za použití přepravce (pouze po ČR)
 1. Údaje o tom, jak bude postupováno v případě, kdy kupující nepřevezme zboží:
  • kupujícímu nevzniká nárok na odstoupení od smlouvy
  • kupující nese spotřebitelské náklady spojené s navrácením zboží,
 1. Údaje týkající se možnosti odstoupení kupujícího od smlouvy:
  • kupující, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření.
  • podmínkou odstoupení je doručení projevu tohoto právního jednání ve formě vyžadované zákonem, neporušenost vraceného zboží a předložení dokladu o koupi
 1. Další důsledky odstoupení od smlouvy:
  • vzhledem k charakteru zboží – medovina a nápoje, je v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, jehož užívání již začalo, povinnost kupujícího uhradit kupní cenu v plné výši.
  • v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží,
 2. Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění, podmínky uplatnění práv z vadného plnění a další náležitosti reklamace upravuje Reklamační řád.
 1. Prodávající neukládá uzavřené smlouvy, kupující – spotřebitel k ní nemá přístup.
 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů:
  • Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem firma: Bc. Leona Jánová, Velký Grunov 57, Brnišrě 47129, IČO: 87598361 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže.
  • Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v objednávce, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi objednávky jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
  • Souhlasím s tím, aby zpracovatel zpracoval osobní údaje zda jsou všechny údaje uvedené v objednávce shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení (§ 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z objednávky mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
  • Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
 2. Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky. V případě sporu vzniklého z kupní smlouvy strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu prodávajícího.

Reklamační řád internetového obchodu

ve smyslu čl. 14 obchodních podmínek internetového obchodu www.medovinaonline.cz, v platném znění

 1. Reklamované zboží zašlete na adresu sídla – Velký Grunov 57, Brnišrě 47129.
 2. Přepravu hradí kupující. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.
 3. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 4. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
 5. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho poškození.
 6. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 7. Zboží je k reklamaci přijato pouze pokud nedošlo k jeho užití.
 8. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.
 10. kupující, který je spotřebitelem, má právo ve smyslu § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, v platném znění, na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je v uvedeném případě Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,www.coi.cz.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2016.